ระบบรายงานโรงพยาบาลห้างฉัตร

ภาพรวมการมารับบริการของโรงพยาบาล

รอบเดือน

ประจำวัน

สรุปยอดผู้มารับบริการประจำวัน

งานผู้ป่วยนอก/ครั้ง
25
งานผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน/ครั้ง
18
งานผู้ป่วยในรายใหม่/คน
1

สรุปยอดผู้มารับบริการประจำเดือน

งานผู้ป่วยนอก/ครั้ง
560
งานทันตกรรม/ครั้ง
26
งานห้องอุบัติเหตุ-ฉุนเฉิน/ครั้ง
261
งานผู้ป่วยใน/ครั้ง
11
งานแพทย์แผนไทย/ครั้ง
22
งานคลินิกพิเศษ/ครั้ง
93

ระดับความฉุกเฉินของผู้รับบริการห้อง ER ประจำวัน

10 อันดับโรค ผู้ป่วย ประจำเดือน

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

รหัสโรคชื่อโรคจำนวน
I10Essential (primary) hypertension64
E119NIDM Without complications35
E785Hyperlipidaemia, unspecified32
J00Acute nasopharyngitis [common cold]25
M6269มิได้ระบุรายละเอียด21
K036Deposits [accretions] on teeth13
M6261หัวไหล่11
E059Thyrotoxicosis, unspecified11
U071COVID-19, virus identified10
K30Dyspepsia9
รหัสโรคชื่อโรคจำนวน(คน)