แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์

จัดซื้อจัดจ้าง
ตอบกลับ

ตอบกลับ