• ขอขอบคุณวิทยากร

    คุณไอน้ำ เรืองโพน

    จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีวิไล

  • ผู้พัฒนาระบบ HOSxP Web Report

    นายนิยม สีทองแดง

    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแม่เมาะ