ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 09-2022
2827 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 09-2022
480 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 09-2022
2342 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 09-2022
185 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 09-2022
773 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 09-2022
334 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 09-2022
371 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 09-2022
324 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 09-2022
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 09-2022

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 528
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 409
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 358
E114 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 276
J029 Acute pharyngitis 262
M6269 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 225
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 127
K30 Dyspepsia 101
M4796 Spondylosis 90
M6266 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 89

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 09-2022