ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 12-2022
306 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 12-2022
62 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 12-2022
430 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 12-2022
32 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 12-2022
50 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 12-2022
62 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 12-2022
96 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 12-2022
62 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 12-2022
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 12-2022

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 292
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 172
J029 Acute pharyngitis 116
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 86
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 45
E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 34
M6269 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 30
U119 Need for immunization against COVID-19 24
K041 Diseases of pulp and periapical tissues 21
K30 Dyspepsia 19

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 12-2022