ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน Hosreport โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 10-2020
1562 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 10-2020
363 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 10-2020
1915 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 10-2020
204 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2020
8143 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 10-2020
342 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 10-2020
354 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 10-2020
311 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2020
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 10-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 675
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 464
M6269 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 220
F1500 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 157
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 138
R42 Dizziness and giddiness 105
E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 100
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 85
M6266 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 80
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 78

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 10-2020