ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 04-2021
746 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 04-2021
130 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 04-2021
1394 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 04-2021
100 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 04-2021
117 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 04-2021
192 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 04-2021
162 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 04-2021
191 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 04-2021
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 04-2021

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 435
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 304
M6269 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 68
E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 65
R42 Dizziness and giddiness 61
F1500 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 53
A150 Respiratory tuberculosis,bacteriologically and histologically confirmed 45
M6266 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 44
K30 Dyspepsia 43
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 42

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 04-2021