ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน Hosreport โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 07-2020
908 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 07-2020
132 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 07-2020
1112 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 07-2020
101 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 07-2020
3 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 07-2020
198 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 07-2020
240 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 07-2020
125 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 07-2020
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 07-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 459
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 318
M6269 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 130
E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 83
F1500 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 70
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 60
R42 Dizziness and giddiness 51
A150 Respiratory tuberculosis,bacteriologically and histologically confirmed 49
R509 Fever of unknown origin 48
K30 Dyspepsia 45

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 07-2020