ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 09-2021
1745 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 09-2021
100 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 09-2021
1550 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 09-2021
154 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 09-2021
14695 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 09-2021
265 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 09-2021
290 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 09-2021
133 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 09-2021
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 09-2021

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
U119 Need for immunization against COVID-19 13301
I10 Essential (primary) hypertension 473
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 384
M6269 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 214
F150 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 164
R42 Dizziness and giddiness 109
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 91
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 66
M4796 Spondylosis 66
K30 Dyspepsia 63

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 09-2021