ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 04-2023
2 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 04-2023
0 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 04-2023
7 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 04-2023
2 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 04-2023
2 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 04-2023
1 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 04-2023
2 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 04-2023
0 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 04-2023
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 04-2023

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 254
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 125
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 117
E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 27
E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 8
I129 Hypertensive renal disease 8
I698 Sequelae of cerbrovascular disease 5
E785 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias 5
I259 Chronic ischaemic heart disease 3
J459 Asthma 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 04-2023